ตำบลทั้งหมด

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

สมดุลน้ำ

NaN

บ่อน้ำบาดาล

พื้นที่แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำผิวดิน

ปริมาณน้ำที่ใช้ได้


กราฟแสดงการใช้น้ำของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต่อวัน (1 : หมื่นลิตร)